Услуги

Електронни административни услуги

Издаване на решение за потвърждаване извършването на инвестиции във връзка с издаден първоначален лиценз по Закона за хазарта
Издаване на дубликат на удостоверение за издаден лиценз
Издаване на удостоверение, препис-извлечение от протокол и решение на Държавната комисия по хазарта и копие от друг документ
Приемане на месечна декларация от организаторите на хазартни игри
Издаване на лиценз за хазартни игри организирани онлайн
Издаване на решение за даване на разрешение за извършване на промени в издадени лицензи или на техния титуляр

Други административни услуги

Издаване на лиценз за организиране на хазартни игри
Издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване и за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване
Утвърждаване на представените от организаторите на хазартни игри правила и на промените в тях
Утвърждаване на задължителни образци за билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри
Издаване на решение за продължаване срока на издаден лиценз по Закона за хазарта
Издаване на решение за предсрочно прекратяване на издаден лиценз по Закона за хазарта
Издаване на удостоверения за издаден лиценз
Издаване на решение за включване на лаборатория в утвърден от ДКХ списък
Издаване на решение за утвърждаване на типове и модификации на игрално оборудване
Приемане на заявление за преустановяване на дейността по издаден лиценз за определен срок
Приемане на заявление за възобновяване на дейността по издаден лиценз
Утвърждаване на правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии, направените залози и формирането на печалбите и одобряване на системите за автоматизирано подаване на информация към сървър на НАП