ДКХ е предприела действия във връзка с актуализирането на дължимите държавни такси за електронно административна услуга "Издаване на решение за даване на разрешение за извършване на промени в издадени лицензи или на техния титуляр".

До влизане в сила на промените желаещите да ползват новата електронно административна услуга ще заплащат дължимите такси по сега действащата нормативна уредба:

Съгласно чл. 5 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта за разглеждане на документи по подадено искане за извършване на промени по издаден лиценз се събират следните такси:

1. За подмяна или за увеличаване на игралното оборудване и на джакпот системите:

а) За подмяна и/или увеличаване на игралните маси в игрално казино - по 2000 лв. за всяка маса;

б) За подмяна и/или за увеличаване на игралните автомати (за всеки тип, модификация, конверсия, съответно увеличаване броя на вписаните в удостоверението едновременни игрални сесии, съответстващ на броя игрални места на виртуалното игрално оборудване) - по 100 лв. за всяко игрално място, съответно за всяка игрална сесия;

в) За подмяна и/или за увеличаване на игрални съоръжения извън посочените в букви "а" и "б" - по 2000 лв. за всяко съоръжение;

г) За подмяна и/или за увеличаване на джакпот системите - по 100 лв. за всяка система;

2. За намаляване на игралното оборудване и/или на джакпот системите, съответно за намаляване броя на вписаните в удостоверението едновременни игрални сесии, съответстващ на броя игрални места на виртуалното игрално оборудване - 50 на сто от съответната такса по т. 1;

3. За увеличаване на броя и/или за промяна на адресите на пунктовете за приемане на залози и за изплащане на печалби - по 100 лв. за всеки пункт, а за намаляване броя на пунктовете - по 50 лв. за всеки пункт;

4. За утвърждаване на задължителни образци на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри, представени от организаторите на хазартни игри - 200 лв. за всеки образец;

5. За промени в търговската регистрация и собствеността на организаторите на хазартни игри и дейности по ЗХ:

а) За промени в обстоятелствата, вписани в търговския регистър и в издаденото удостоверение по чл. 34 ЗХ на съответния организатор - 100 лв. за всяко искане;

б) При промяна на собственик, съдружник или акционер с квалифицирано участие на организатора - 100 лв. за всяко искане;

6. За промяна в правилата по чл. 22, ал. 1, т. 10 и 11 ЗХ - по 200 лв. за отделните правила;

7. При преобразуване на организатор на хазартни игри и дейности - 100 лв. за всяко искане.