Съгласно чл. 1, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта за разглеждане на документи за издаване на решение за потвърждаване извършването на инвестиции във връзка с издаден първоначален лиценз се събира такса в размер на 2000 лв.

Таксата се заплаща по банков път при подаване на съответното искане.