Приемане на заявление за преустановяване на дейността по издаден лиценз за определен срок

Нормативно основание:

  • Закон за хазарта (ЗХ)

Компетентен орган: Държавна комисия по хазарта (ДКХ)

Подава се писмено заявление за преустановяване на дейността по издаден лиценз за определен срок (по образец). Заявлението се подава до председателя на ДКХ

Утвърденият образец на заявлението е достъпен от сайта на ДКХ.

Заявлението се подава от законния представител/тели на организатора.

Ако искането е подписано от пълномощник трябва да се приложи нотариално заверено пълномощно, в което да е посочено конкретното действие, което пълномощникът има право да извърши.

Заявителят е организатор на хазартни игри, титуляр на лиценз по Закона да хазарта.

Организаторът е длъжен да подаде заявлението най-малко 7 дни преди датата на преустановяване на дейността. При форсмажорни обстоятелства заявлението се подава незабавно след настъпване на обстоятелствата.

В подаденото заявление се описва фактическата обстановка по случая и мотивите за преустановяване на дейността.

В тридневен срок от подаване на заявлението организаторът предава удостоверението си за издаден лиценз на съхранение в Комисията, за което се изготвя приемо-предавателен протокол.

При временно преустановяване на дейността в централния пункт или в пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби организаторът на хазартни игри е длъжен да подаде заявление, в което посочва номера на лиценза си, адреса на пункта и срока на преустановяване на дейността. Заявлението се подава не по-късно от деня, следващ датата на преустановяване на дейността (в този случай организаторът не предава удостоверението си за издаден лиценз на съхранение в ДКХ).

Спирането (преустановяването) на дейността не се отразяват на срока на издадения лиценз.