Приемане на заявление за възобновяване на дейността по издаден лиценз

Нормативно основание:

  • Закон за хазарта (ЗХ)

Компетентен орган: Държавна комисия по хазарта (ДКХ)

Подава се писмено заявление за възобновяване на дейността (по образец). Заявлението се подава до председателя на ДКХ

Утвърденият образец на заявлението е достъпен от сайта на ДКХ.

Заявлението се подава от законния представител/тели на организатора.

Ако искането е подписано от пълномощник трябва да се приложи нотариално заверено пълномощно, в което да е посочено конкретното действие, което пълномощникът има право да извърши.

Заявителят е организатор на хазартни игри, титуляр на лиценз по Закона да хазарта, които е преустановил дейността си за определен срок.

В заявлението за възобновяване на дейността организаторът е длъжен да изрично посочи датата на възобновяване на организирането на хазартните игри.

Получаване на удостоверението за издаден лиценз

Организаторът получава удостоверението за издаден лиценз от Комисията в деня преди започване на дейността, за което се изготвя приемо-предавателен протокол.

Възобновяването на дейността не се отразяват на срока на издадения лиценз.