Издаване на удостоверение, препис-извлечение от протокол и решение на Държавната комисия по хазарта и копие от друг документ

Нормативно основание:

 • Закон за хазарта;

 • Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта;

 • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта.

Компетентен орган: Държавна комисия по хазарта

Вътрешен ход на процедурата

Всяко физическо или юридическо лице може да подаде писмено искане (в свободен текст), в което посочва:

 • идентификационни данни за искателя;

 • вида на документа, чието издаване иска:

  • вида на удостоверението;

  • номер, дата и част от протокола/решението на ДКХ, за което се иска издаване на препис-извлечение;

  • вид, номер, дата на документа, от който се иска копие.

Комисията извършва справка и издава искания документ, ако са налице основанията за това. По правило срокът за изпълнение на услугата е 3 дни.

При получаване на документа, искателят заплаща такса за издаване на удостоверение, препис-извлечение от протокол и решение на Държавната комисия по хазарта и на копие от друг документ по чл. 11, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта.