Издаване на решение за утвърждаване на типове и модификации на игрално оборудване

Нормативно основание:

  • Закон за хазарта (ЗХ);
  • Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата);
  • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта.

 Компетентен орган: Държавна комисия по хазарта (ДКХ)

 Обща характеристика

Съгласно чл. 9, ал. 5 от ЗХ се забранява се използването на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване, което не е утвърдено от ДКХ. Утвърждаването от ДКХ е на база изпитвания, извършени от одобрена лаборатория, включена в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, и при условия и по ред, определени в Наредбата. Настоящата процедура описва реда и изискванията за утвърждаването му.

 Вътрешен ход на процедурата

  1. Подава се писмено заявление за утвърждаване на типове, версии и модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване (по образец). Заявление за утвърждаване на типове, версии и модификации на игрално оборудване се подава от производител или вносител на игрално оборудване, притежаващ издаден лиценз за съответната дейност по Закона за хазарта, или от лице подало искане за издаване на такъв лиценз. Заявление за утвърждаване на типове, версии и модификации на игрално оборудване може да подаде и организатор, който внася игрално оборудване за собствени нужди. Заявление за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване и нова версия на софтуера може да подаде и организатор на онлайн залагания или лице, подало искане за такъв лиценз.

Утвърдените образци на заявленията са достъпни от сайта на ДКХ.

  1. Към заявлението се прилагат документите, посочени в Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки.

Тези документи са:

  • Документ за извършени изпитвания от лабораторията;
  • Документ за платена държавна такса по чл. 8 от Тарифа за таксите, които се събират по ЗХ.

 Проверка и проучване на писмено заявление за утвърждаване на типове, версии и модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване

Изпитванията на типове, версии и модификации на игрално оборудване трябва да бъдат извършени от лаборатория, включена в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 за целите на установяване на съответствието с „Общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване”. Изпитванията на игрален софтуер на комуникационно оборудване, както и всяка негова версия и генераторът на случайни числа за онлайн залагания се изпитват за целите на оценка на съответствие с „Общи задължителни технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията”

Когато приложените към заявлението документи са непълни, не отговарят на задължителните изисквания или е необходима допълнителна информация, в 14-дневен срок от получаване на искането Комисията уведомява заявителя за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителна информация.

В уведомлението се посочва кои документи са непълни или не отговарят на задължителните изисквания на закона и в какво конкретно се изразява установеното несъответствие. Ако се изисква допълнителна информация, следва да се посочи за кои конкретни обстоятелства се отнася тя и с каква цел се налага нейното представяне.

 Срок за произнасяне

Проверката и проучването по заявлението се приключват в 30-дневен срок от получаването му.

Този срок спира да тече от датата на уведомителното писмо до изтичането на дадения срок за отстраняване на недостатъците и за представяне на допълнителна информация.

 Решение на ДКХ

След приключване на проверката и проучването се изготвя мотивирано предложение за издаване на исканото решение или за отказ за издаването му.

Комисията приема решение въз основа на приетите за установени обстоятелства по искането и на закона.

Решението е писмено и се обявява най-късно в 7-дневен срок след заседанието на Комисията чрез публикуване на утвърдения списък. Решението се съобщава на заявителя.

По влязлото в сила решение на Комисията се вписват утвърдените типове, версии и модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване в електронните регистри на ДКХ.

 Обжалване на решенията на ДКХ

Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност пред Административния съд - град София, в 14-дневен срок от съобщаването им.