Издаване на решение за включване на лаборатория в утвърден от ДКХ списък

Нормативно основание:

-Закон за хазарта (ЗХ);
-Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата);
-Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта (ТТЗХ).

 Компетентен орган: Държавна комисия по хазарта (ДКХ)

 Обща характеристика

Съгласно чл. 9, ал. 5 от ЗХ се забранява се използването на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване, което не е утвърдено от ДКХ. Утвърждаването от ДКХ е на база изпитвания, извършени от одобрена лаборатория, включена в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, и при условия и по ред, определени в Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки. Настоящата процедура описва реда и изискванията за включване на лаборатория в този списък.

 Вътрешен ход на процедурата

1. Подава се писмено заявление за включване на лаборатория в утвърден от ДКХ списък (по образец).

2. Към заявлението се прилагат документите, посочени в Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки.

Тези документи са:
Документ за регистрация на юридическото лице, в който се съдържат данни за неговия законен представител, седалище и адрес на управление;
Сертификат за акредитация съгласно ISO/IEC 17025 за изпитване на игрално оборудване и/или игрален софтуер на комуникационно оборудване;
Декларация от лицето, което е законен представител на лабораторията, че представляваното от него лице не е свързано лице по смисъла на § 1 ДР на ТЗ с производители, вносители, разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка на игрално оборудване и/или игрален софтуер на комуникационно оборудване, и с организатори на хазартни игри;
Документ за платена държавна такса по чл. 7 от ТТЗХ.
 

Проверка и проучване на писмено заявление за включване на лаборатория в утвърден от ДКХ списък

Когато приложените към писменото заявление документи са непълни, не отговарят на задължителните изисквания или е необходима допълнителна информация, в 14-дневен срок от получаване на искането Комисията уведомява заявителя, определя му 30-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителна информация. В случай на особена фактическа и правна сложност с мотивирано решение на Комисията всеки от сроковете може да бъде продължен с не повече от 30 дни.

В уведомлението се посочва кои документи са непълни или не отговарят на задължителните изисквания на закона и в какво конкретно се изразява установеното несъответствие. Ако се изисква допълнителна информация, следва да се посочи за кои конкретни обстоятелства се отнася тя и с каква цел се налага нейното представяне.

 Срок за произнасяне

Проверката и проучването по заявлението се приключват в 30-дневен срок от получаването му. В случай на особена фактическа и правна сложност с мотивирано решение на Комисията срокът може да бъде продължен с не повече от 30 дни.

Този срок спира да тече от датата на уведомителното писмо до изтичането на дадения срок за отстраняване на недостатъците и за представяне на допълнителна информация.

 Решение на ДКХ

След приключване на проверката и проучването се изготвя мотивирано предложение за издаване на исканото решение или за отказ за издаването му. Комисията приема решение въз основа на приетите за установени обстоятелства по искането и на закона. Решението е писмено и се обявява най-късно в 7-дневен срок след заседанието на Комисията чрез публикуване на утвърдения списък. Решението се съобщава на заявителя. По влязлото в сила решение на Комисията се издава нов списък, в който е включена лабораторията.

 Обжалване на решенията на ДКХ
Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност пред Административния съд - град София, в 14-дневен срок от съобщаването им.