Издаване на решение за даване на разрешение за извършване на промени в издадени лицензи или на техния титуляр

Нормативно основание:

 • Закон за хазарта (ЗХ);
 • Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта (Наредбата);
 • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта.

 

Компетентен орган: Държавна комисия по хазарта (ДКХ)

 

Същност на услугата :

При промяна на обстоятелства, вписани в лиценза, издаден на организатор на хазартни игри или на хазартни дейности, може да бъде извършена само след подаване на искане и получаване на ново удостоверение с вписана промяна.

Искане се подава при настъпила промяна в лиценза, в следните случаи: 

 • При промяна в търговската регистрация и собствеността на дружеството (чл. 37 от ЗХ);
 • При преобразуване на организатор на хазартни игри и дейности, включително и чрез промяна на правната форма (чл. 39 от ЗХ).
 • При настъпили други промени в лиценза (например промяна в игралните правила и условия, подмяна на виртуално игрално оборудване и др.), отнасящи се до чл. 38 от ЗХ. 

В 14-дневен срок след вписване на преобразуването в търговския регистър организаторът е длъжен да подаде писмено искане за издаване на лиценз, в което да се отрази новият титуляр на лиценза.

 

Вътрешен ход на процедурата:

 

 1. Подава се електронно заявление/искане за издаване на решение за даване на разрешение за извършване на промени в издадени лицензи или на техния титуляр, подписано с КЕП през портала.
 2. Към електронно заявление/искане се прилага попълнено Приложение (по образец) в зависимост от вида промени, за които се иска разрешение.
 3. Конкретните документи зависят от вида промяна и са посочени в съответното приложение. Пояснителните документи се подават по електронен път към вече подаден електронен документ, иницииращ електронната услуга, като прикачени файлове.
 4. Проверка и проучване на електронното заявление/искане за даване на разрешение за извършване на промени в обстоятелствата по издадени лицензи

 

Когато приложените към искането документи са непълни, не отговарят на задължителните изисквания или е необходима допълнителна информация, в 14-дневен срок от получаване на искането Комисията уведомява искателя, определя му 30-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителна информация. В случай на особена фактическа и правна сложност с мотивирано решение на Комисията всеки от сроковете може да бъде продължен с не повече от 30 дни. В уведомлението се посочва кои документи са непълни или не отговарят на задължителните изисквания на закона и в какво конкретно се изразява установеното несъответствие. Ако се изисква допълнителна информация, следва да се посочи за кои конкретни обстоятелства се отнася тя и с каква цел се налага нейното представяне.

Пояснителните документи се подават по електронен път към вече подаден електронен документ, иницииращ електронната услуга, като прикачени файлове.

 

 1. Срок за произнасянеТози срок спира да тече от датата на уведомителното писмо до изтичането на дадения срок за отстраняване на недостатъците и за представяне на допълнителна информация.

 

     6. Решение на ДКХКомисията приема решение въз основа на приетите за установени обстоятелства по искането и на закона. По влязлото в сила решение на Комисията се издава ново удостоверение с вписана промяна, като за издаването на удостоверението се събира таксата по чл. 6 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта.

 

     7. Обжалване на решенията на ДКХ

Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност пред Административния съд - град София, в 14-дневен срок от съобщаването им.