Издаване на лиценз за хазартни игри организирани онлайн

Нормативно основание:

  • Закон за хазарта (ЗХ);
  • Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта (Наредбата);
  • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта.

 

Компетентен орган: Държавна комисия по хазарта (ДКХ)

 

Легални дефиниции:

“Хазарт” е всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи  печалба или да се загуби залогът.

 

Същност на услугата:

Всяка хазартна игра и дейност по ЗХ на територията на Република България може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ. 

Хазартните игри, разрешени по ЗХ, са: лотарийни игри, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, игри с игрални автомати и игри в игрално казино.

Хазартните игри, с изключение на томболата и моментната лотарийна игра, може да се организират и онлайн – пряко чрез интернет или чрез други електронни съобщителни средства: мобилни и стационарни апарати, радио, телевизия, сателити и други средства.

 

Вътрешен ход на процедурата:

  1. Подава се електронно заявление/искане за издаване на решение за даване на разрешение за извършване на промени в издадени лицензи или на техния титуляр, подписано с КЕП през портала.
  2. 2. Към електронно заявление/искане се прилага попълнено Приложение (по образец) в зависимост от вида промени, за които се иска разрешение.
  3. Към електронно заявление/искане се прилагат сканирани документите, посочени в Наредбата, които доказват съответните обстоятелства по Закона за хазарта и отговарят на чл. 3а от Наредбата. Прилагат се и специфични за конкретния вид хазартна игра документи, посочени в съответните текстове на Наредбата (и в съответното приложение към искането).
  4. Проверка и проучване на електронното заявление/искане за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри:

 

Председателят, подпомаган от администрацията на Комисията, извършва проверки и проучвания по образувани пред Комисията производства.

Когато приложените към искането документи са непълни, не отговарят на задължителните изисквания или е необходима допълнителна информация, в 14-дневен срок от получаване на искането Комисията уведомява искателя, определя му 30-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителна информация. В случай на особена фактическа и правна сложност с мотивирано решение на Комисията всеки от сроковете може да бъде продължен с не повече от 30 дни.

В уведомлението се посочва кои документи са непълни или не отговарят на задължителните изисквания на закона и в какво конкретно се изразява установеното несъответствие. Ако се изисква допълнителна информация, следва да се посочи за кои конкретни обстоятелства се отнася тя и с каква цел се налага нейното представяне.

Пояснителните документи се подават по електронен път към вече подаден електронен документ, иницииращ електронната услуга, като прикачени файлове.

 

  1. Срок за произнасяне

Проверката и проучването по искане за издаване на първоначален лиценз се приключват в 60-дневен срок от получаване на искането. В случай на особена фактическа и правна сложност с мотивирано решение на Комисията срокът може да бъде продължен с не повече от 30 дни.

Този срок спира да тече от датата на уведомителното писмо до изтичането на дадения срок за отстраняване на недостатъците и за представяне на допълнителна информация.

 

  1. Решение на ДКХ

След приключване на проверката и проучването се изготвя мотивирано предложение за издаване на искания лиценз или за отказ за издаването му.

Комисията приема решение въз основа на приетите  за установени обстоятелства по искането и на закона.

Решението е писмено и се обявява най-късно в 7-дневен срок след заседанието на Комисията чрез вписване в съответния регистър. Решението се съобщава на искателя чрез интернет сайта на Комисията.

 

  1. Обжалване на решенията на ДКХ

Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност пред Административния съд - град София, в 14-дневен срок от съобщаването им.