Приемане на месечна декларация от организаторите на хазартни игри

Нормативно основание:

  • Закон за хазарта (ЗХ) - чл. 30, ал. 6 във връзка с ал. 3 и ал. 4

 

Компетентен орган: Държавна комисия по хазарта (ДКХ)

 

Същност на услугата:

Организаторите на хазартни игри, които заплащат таксата по чл. 30 ал. 3 от ЗХ и променливата част от таксата по чл. 30, ал. 4 от ЗХ, подават всеки месец в Комисията до 15-о число на следващия месец декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, за разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, а за игри, за които се събират такси и комисиони за участие – декларация за стойността на получените такси и комисиони.

 

Вътрешен ход на процедурата:

  1. Подава се електронна декларация, подписана с КЕП от Заявителя през портала /с подписването декларацията се счита за изпратена/.
  2. Извършва се проверка на получената декларация. /Действия по установяване дали са платени дължимите суми и дали следва да се наложат административни наказания и/или принудителни административни мерки./

 

Корекция на подадена декларация се извършва чрез подаване на нова декларация.