Издаване на удостоверения за издаден лиценз

Нормативно основание:

 • Закон за хазарта (ЗХ)

 • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта.

Компетентен орган: Държавна комисия по хазарта (Комисията)

Етапи на процедурата

По влезлите в сила решения на Комисията за издаване на първоначален лиценз или за вписване на промяна в обстоятелствата по вече издаден лиценз председателят издава удостоверения за издаден лиценз за организиране на хазартните игри, както и за извършване на хазартните дейности.

 1. Заплащане на държавната такса за издаване на лиценз

В срок до 7 дни след влизането в сила на съответното решение на Комисията организаторът на хазартната игра/хазартните дейности заплаща дължимата държавна такса за издаване на лиценз или на удостоверение с вписана промяна.

Конкретният размер на таксата зависи от вида лиценз и е определен в чл. 3 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта.

 1. Получаване на решение за потвърждаване на извършените инвестиции (при първоначален лиценз)

В разпоредителната част на решение, с което се издава първоначален лиценз за извършване на дейност по този закон, се посочват размерът на инвестициите по чл. 5, ал. 1, размерът на средствата по чл. 5, ал. 1, както и крайната дата за представяне на доказателствата по чл. 5, ал. 2.

 1. Съдържание на удостоверението

  1. 3.1   за издаден лиценз за организиране на хазартна игра

  Удостоверението съдържа:
 1. наименование на органа, който го издава;

 2. данни за търговската регистрация на организатора;

 3. имена на лицето или лицата, които представляват организатора;

 4. адрес на обекта, в който се организират игрите, централен пункт и пунктове за приемане на залози и изплащане на печалби, съответно - адрес на интернет страницата на организатора, чрез която се организират игрите;

 5. вид на играта, тираж и номинална стойност на билетите и талоните за участие в традиционна лотария, томбола и моментна лотария;

 6. наименование, тип, производствен номер и брой игрални места на игрално оборудване, включително джакпот система/и, съответно - комуникационно оборудване, както и максимален брой едновременни игрални сесии, съответстващ на броя игрални места на виртуалното игрално оборудване за съответната интернет страница;

 7. териториален обхват - в случаите, в които такъв е определен;

* Дейностите по производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване и за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване ще бъдат наричани накратко „хазартни дейности“

 1. дата на издаване на удостоверението;

 2. срок на действие на лиценза.

  1. 3.2   за издаден лиценз за производство, разпространение и сервиз, както и за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване за организиране на хазартни игри:

Удостоверението съдържа:

 1. наименование на органа, който го издава;

 2. данни за търговската регистрация на лицето;

 3. имена на лицето или лицата, които го представляват;

 4. адрес на обекта, в който се извършва дейността (само за дейностите по производство, разпространение и сервиз);

 5. дата на издаване на удостоверението;

 6. срок на действие на лиценза.

  1. 3.3   Удостоверението се подписва от председателя на Комисията или от оправомощено от него лице.

 1. Предоставяне на издаденото удостоверение

  1. 4.1   Първоначален лиценз

Издаденото удостоверение за издаден първоначален лиценз се предоставя на организатора на хазартната игра/хазартните дейности в срок до два работни дни след влизане в сила на решението на Комисията за потвърждаване на извършените инвестиции.

  1. 4.2  След промяна в лиценз

Издаденото удостоверение с вписана промяна се предоставя на организатора на хазартната игра/хазартните дейности в срок до два работни дни след постъпването на таксата по банкова сметка на Комисията.

 1. Значение на издаденото удостоверение

Лице може фактически да организира хазартни игри и дейности след предоставяне на удостоверение за издаден лиценз, издадено от председателя на Комисията въз основа на влязло в сила решение на Комисията.