Издаване на дубликат на удостоверение за издаден лиценз

Нормативно основание:

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта.

Компетентен орган: Държавна комисия по хазарта

Дубликат на удостоверение се издава при загубване или унищожаване на първоначално издаденото удостоверение.

Вътрешен ход на процедурата

Титулярът на издаденият лиценз подава писмено искане (в свободен текст), в което посочва:

  • идентификационни данни за искателя;

  • причината за издаване на дубликат;

  • удостоверението за издаден лиценз (номер, дата), чийто дубликат се иска

ДКХ извършва служебна справка и издава искания дубликат, ако са налице основанията за това.

По правило срокът за изпълнение на услугата е 3 дни.

При получаване на документа, искателят заплаща такса за издаване дубликат на удостоверение за издаден лиценз по чл. 10, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта.