Издаване на решение за предсрочно прекратяване на издаден лиценз по Закона за хазарта

Нормативно основание:

  • Закон за хазарта;

  • Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта;

Компетентен орган: Държавна комисия по хазарта (ДКХ)

  1. Подава се писмено искане за предсрочно прекратяване срока на лиценз по Закона за хазарта (по образец).

Утвърдения образец на искането е достъпен от сайта на ДКХ. Искането се подава с нотариална заверка на подписа/подписите на законния/законните представител/представители на искателя. Ако искането е подписано от пълномощник трябва да се приложи нотариално заверено изрично пълномощно, в което да се посочи конкретно действие, което пълномощникът има право да извършва.

  1. Проверка на искането

Практически не се извършва проверка по същество.

Когато приложените към искането документи не отговарят на задължителните изисквания или е необходима допълнителна информация, в 14-дневен срок от получаване на искането Комисията уведомява искателя, определя му 30-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителна информация.

В уведомлението се посочва кои документи не отговарят на задължителните изисквания на закона и в какво конкретно се изразява установеното несъответствие. Ако се изисква допълнителна информация, следва да се посочи за кои конкретни обстоятелства се отнася тя и с каква цел се налага нейното представяне.

  1. Срок за произнасяне

Проверката по искането се приключва в 30-дневен срок от получаване на писменото искане. Този срок спира да тече от датата на уведомителното писмо до изтичането на дадения срок за отстраняване на недостатъците и за представяне на допълнителна информация.

  1. Решение на ДКХ

След приключване на проверката и проучването се изготвя мотивирано предложение за издаване на исканото решение или за отказ за издаването му.

Решението е писмено и се обявява най-късно в 7-дневен срок след заседанието на Комисията чрез вписване в съответния регистър. Решението се съобщава на искателя.

  1. Обжалване на решенията на ДКХ

Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност пред Административния съд - град София, в 14-дневен срок от съобщаването им.

  1. Връщане на удостоверението за издаден лиценз

При издаване на нов лиценз за същата дейност, на същото лице, за същия вид хазартна игра и в същия обект, предходният лиценз се прекратява.

Организаторът на хазартни игри/ дейности е длъжен в 7-дневен срок от получаване на съобщението за решението на Комисията да върне на Комисията удостоверението за издаден лиценз, за което се съставя протокол и да преустанови дейността по Закона за хазарта.