Издаване на решение за продължаване срока на издаден лиценз по Закона за хазарта

Нормативно основание:

 • Закон за хазарта;

 • Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта;

 • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта.

Компетентен орган: Държавна комисия по хазарта (ДКХ)

Дейностите по производство, разпространение и сервиз, както и за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване ще бъдат наричани общо „хазартни дейности“

 1. Подава се писмено искане за продължаване срока на лиценз по Закона за хазарта (по образец).

За да се възползва от облекчената процедура по продължаване на срока на лиценза, искателят трябва да подаде искането в интервала не по-рано от шест месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на действащия лиценз.

Утвърденият образец на искането е достъпен от сайта на ДКХ.

Ако искането е подписано от пълномощник, трябва да се приложи нотариално заверено изрично пълномощно, в което да е посочено конкретното действие, което пълномощникът има право да извърши.

Комисията може да постанови решение, с което да продължи действието на издадения лиценз за същия срок, когото са налице условията по чл. 36, ал.1, т 1-3 от ЗХ:

  1. 1.1   за срока на действие на лиценза спрямо организаторът на хазартните игри/дейности няма влезли в сила наказателни постановления за нарушения по Закона за хазарта;

  2. 1.2   спрямо организатора на хазартните игри/дейности не са прилагани принудителни административни мерки по Закона за хазарта;

 1. Към искането се прилагат документите, посочени в Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, които доказват съответните обстоятелства по ЗХ.

 • нотариално заверена декларация, че до датата на подаване на искането за продължаване на срока не са настъпили обстоятелства, представляващи пречка за развиване на хазартната дейност;

 1. документ за платена държавна такса съгласно чл. 4 от Тарифата за таксите, събирани по ЗХ.

 2. Проверка на искането

Комисията служебно проверява за липсата или наличието на влезли в сила наказателни постановления за нарушения по Закона за хазарта и за прилагането на принудителни административни мерки по Закона за хазарта.

Когато приложените към искането документи са непълни, не отговарят на задължителните изисквания или е необходима допълнителна информация, в 14-дневен срок от получаване на искането Комисията уведомява искателя, определя му 30-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителна информация. В случай на особена фактическа и правна сложност с мотивирано решение на Комисията всеки от сроковете може да бъде продължен с не повече от 30 дни.

В уведомлението се посочва кои документи са непълни или не отговарят на задължителните изисквания на закона и в какво конкретно се изразява установеното несъответствие.

5. Срок за произнасяне

Проверката по искането се приключва в 30-дневен срок от получаване на писменото искане. В случай на особена фактическа и правна сложност с мотивирано решение на Комисията срокът може да бъде продължен с не повече от 30 дни.

Този срок спира да тече от датата на уведомителното писмо до изтичането на дадения срок за отстраняване на недостатъците и за представяне на допълнителна информация.

 1. Решение на ДКХ

След приключване на проверката и проучването се изготвя мотивирано предложение за издаване на исканото решение или за отказ за издаването му.

Комисията приема решение въз основа на приетите за установени обстоятелства по искането и на закона.

Решението е писмено и се обявява най-късно в 7-дневен срок след заседанието на Комисията чрез вписване в съответния регистър. Решението се съобщава на искателя.

 1. Обжалване на решенията на ДКХ

Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност пред Административния съд - град София, в 14-дневен срок от съобщаването им.

 1. При липса на предпоставки за продължаване на срока на лиценз

  1. В случай, че организаторът на хазартната игра/дейности не спази срока за подаване на искането за продължаване срока на лиценза или не са налице предпоставките за това, той следва да подаде писмено искане за нов лиценз.

  2. Необходими документи

8.2.1 Ако писменото искане за нов лиценз е подадено преди изтичането на срока на действащия лиценз към искането искателят прилага следните документи:

 1. изискуемите документите за съответния вид хазартна игра, за обстоятелствата по отношение на които е налице промяна или изменение;

 2. нотариално заверена декларация за липсата на промяна или изменение в останалите обстоятелства, за които не се представят документи с искането;

 3. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.

8.2.2  Ако писменото искане за нов лиценз е подадено след изтичането на срока на действащия лиценз, към искането искателят прилага всички документи, изискуеми по Закона за хазарта, съответно - по Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта.

 1. Връщане на удостоверението за издаден лиценз

При издаване на нов лиценз за същата дейност, на същото лице, за същия вид хазартна игра и в същия обект, предходният лиценз се прекратява.