Утвърждаване на задължителни образци за билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри

Нормативно основание:

  • Закон за хазарта;

  • Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта;

  • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта.

Компетентен орган: Държавна комисия по хазарта (ДКХ)

Обща характеристика

При подаване на искане за издаване на първоначален лиценз за хазартни игри по Закона за хазарта, искателят прилага към искането образци (цветни макети - лице и гръб) на фишове, билети и други удостоверителни знаци за участие в съответната хазартна игра.

ДКХ утвърждава задължителните образци на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри съгласно Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

Ако след издаването па лиценза организаторът на хазартната игра иска да включи нови удостоверителни знаци, те трябва да бъдат предварително утвърдени от ДКХ.

Вътрешен ход на процедурата

Подава се писмено искане за утвърждаване на задължителни образци на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри.

Ако искането е подписано от пълномощник, трябва да се приложи нотариално заверено изрично пълномощно, в което да е посочено конкретното действие, което пълномощникът има право да извърши. Ако е прилагано пълномощно към предходно заявление за промяна, не е необходимо повторното му прилагане.

  1. Към искането се прилагат

  • образци (цветни макети - лице и гръб) на фишове, билети и други удостоверителни знаци за участие в съответната хазартна игра;

  • документ за платена държавна такса

  1. Проверка и проучване на искането

Когато приложените към искането документи са непълни, не отговарят на задължителните изисквания или е необходима допълнителна информация, в 14-дневен срок от получаване на искането Комисията уведомява искателя, определя му 30-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителна информация. В случай на особена фактическа и правна сложност с мотивирано решение на Комисията всеки от сроковете може да бъде продължен с не повече от 30 дни.

В уведомлението се посочва кои документи са непълни или не отговарят на задължителните изисквания на закона и в какво конкретно се изразява установеното несъответствие.

  1. Срок за произнасяне

Проверката и проучването по искането се приключват в 30-дневен срок от получаване на писменото искане. В случай на особена фактическа и правна сложност с мотивирано решение на Комисията срокът може да бъде продължен с не повече от 30 дни.

Този срок спира да тече от датата на уведомителното писмо до изтичането на дадения срок за отстраняване на недостатъците и за представяне на допълнителна информация.

  1. Решение на ДКХ

След приключване на проверката и проучването се изготвя мотивирано предложение за издаване на исканото решение или за отказ за издаването му.

Комисията приема решение въз основа на приетите за установени обстоятелства по искането и на закона.

Решението е писмено и се обявява най-късно в 7-дневен срок след заседанието на Комисията чрез вписване в съответния регистър. Решението се съобщава на искателя.

Когато промените водят до промяна на вписани в чл. 34, ал. 2 от ЗХ данни се издава ново удостоверение с вписана промяна, като за издаването на удостоверението се събира таксата по чл. 6 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта.

  1. Обжалване на решенията на ДКХ

Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност пред Административния съд - град София, в 14-дневен срок от съобщаването им.