Утвърждаване на представените от организаторите на хазартни игри правила и на промените в тях

Нормативно основание:

 • Закон за хазарта (ЗХ);

 • Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта;

 • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта.

Компетентен орган: Държавна комисия по хазарта (ДКХ)

Обща характеристика

При подаване на искане за издаване на първоначален лиценз по Закона за хазарта, искателят представя към него:

 • игрални условия и правила за организиране иа съответната хазартна игра

ДКХ приема общи задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, които установяват минимално задължително съдържание и минималните изисквания, с които искателят трябва да съобрази.

 • технически изисквания към системите за контрол върху съответната хазартна игра и игралното оборудване или задължителни технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залагания и игрите чрез други електронни съобщителни средства.

ДКХ приема общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване, както и общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залагания и игри чрез други електронни съобщителни средства, които установяват минимално задължително съдържание и минималните изисквания, с които искателят трябва да се съобрази.

 • правила за организация на работата и финансов контрол при организиране на съответната хазартна игра и задължителни образци за счетоводна отчетност

ДКХ приема общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри, които установяват минимално задължително съдържание и минималните изисквания, с които искателят трябва да се съобрази.

 • изисквания за игралните зали, игралните казина, централния пункт и пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол (не се представят за лотарийни игри и томболи и за хазартни игри организирани онлайн или чрез други електронно съобщителни средства)

ДКХ приема задължителни изисквания за игралните зали, игралните казина, централния пункт и пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол;

 • Правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии, направените залози и формирането на печалбите(представят се само за издаване на лиценз за игри организирани онлайн).

ДКХ утвърждава правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии, направените залози и формирането на печалбите и одобрява системи за автоматизирано подаване на информацията към сървър на Комисията и на Националната агенция за приходите за следните хазартни игри: лотарии, тото, лото, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития, залагания, свързани с познаване на факти, както и за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства; системите за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства трябва да осигуряват онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредбата по чл. 6, ал. 1, т. 4

Ако след издаването на лиценза организаторът на хазартната игра иска да промени тези правила, съответната промяна трябва да бъде утвърдена от ДКХ.

Вътрешен ход на процедурата

 1. Подава се писмено искане за даване на разрешение за извършване на промени и за утвърждаване на промени в правилата по Закона за хазарта (по образец).

Утвърденият образец на искането е достъпен от сайта на ДКХ.

Ако искането е подписано от пълномощник, трябва да се приложи нотариално заверено изрично пълномощно, в което да е посочено конкретното действие, което пълномощникът има право да извърши. Ако е прилагано пълномощно към предходно заявление за промяна, не е необходимо повторното му прилагане.

 1. Към искането се прилага попълнено Приложение за утвърждаване на промени в правилата за организиране на дейността на организатор на хазартни игри (по образец). Утвърденият образец е достъпен на сайта на ДКХ.

 2. Към искането се прилагат документите, посочени в Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, като следва да се спазват и изискванията на ЗХ.

 1. Проверка и проучване на искането за даване на разрешение за утвърждаване на промени в правилата

Когато приложените към искането документи са непълни, не отговарят на задължителните изисквания или е необходима допълнителна информация, в 14-дневен срок от получаване на искането Комисията уведомява искателя, определя му 30-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителна информация. В случай на особена фактическа и правна сложност с мотивирано решение на Комисията всеки от сроковете може да бъде продължен с не повече от 30 дни.

В уведомлението се посочва кои документи са непълни или не отговарят на задължителните изисквания на закона и в какво конкретно се изразява установеното несъответствие.

 1. Срок за произнасяне

Проверката и проучването по искането се приключват в 30-дневен срок от получаване на писменото искане. В случай на особена фактическа и правна сложност с мотивирано решение на Комисията срокът може да бъде продължен с не повече от 30 дни.

Този срок спира да тече от датата на уведомителното писмо до изтичането на дадения срок за отстраняване на недостатъците и за представяне на допълнителна информация.

 1. Решение на ДКХ

След приключване на проверката и проучването се изготвя мотивирано предложение за издаване на исканото решение или за отказ за издаването му.

Комисията приема решение въз основа на приетите за установени обстоятелства по искането и на закона.

Решението е писмено и се обявява най-късно в 7-дневен срок след заседанието на Комисията чрез вписване в съответния регистър. Решението се съобщава на искателя.

Когато промените в правилата водят до промяна на вписани в чл. 34, ал. 2 от ЗХ данни се издава ново удостоверение с вписана промяна, като за издаването на удостоверението се събира таксата по чл. 6 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта.

 1. Обжалване на решенията на ДКХ

Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност пред Административния съд - град София, в 14-дневен срок от съобщаването им.