Издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване и за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване

Нормативно основание:

 • Закон за хазарта (ЗХ);

 • Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта;

 • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта.

Компетентен орган: Държавна комисия по хазарта (ДКХ)

Легални дефиниции:

"Производител“ е лице, което произвежда, сглобява, програмира, прави модификации, рециклира игрално оборудване и е носител на правата за ползване на индустриалната собственост на хардуер или софтуер в игрални съоръжения,

"Вносител и разпространител" е лице, което внася и предлага за продажба или ползване игрално оборудване за хазартна дейност.

"Игрално оборудване" са игрални автомати с едно или повече игрални места, игрални маси в игрално казино и игрални съоръжения за числовите лотарийни игри тото, лото, бинго и кено. "Модификация" е всяка техническа хардуерна и/или софтуерна промяна на игралното оборудване, която се отразява върху начина или режима на игра и в теоретичния процент на възвръщаемост. В термина не се включват:

а) конвертиране/конверсия - замяна на една одобрена конфигурация на игрално оборудване с друга, също одобрена, конфигурация;

б) промени в художественото оформление (дизайн) на оборудването;

в) промяна в теоретичния процент на възвръщаемост на електронно игрално оборудване в резултат на плащане на прогресивен или мистьри джакпот като най-висока печалба, който се изплаща "на ръка" и не се отчита от устройството.

Забележка: дейностите по производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване и за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване ще бъдат наричани накратко „хазартни дейности“

Искатели могат да бъдат:

 1. търговски дружества, регистрирани в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, отговарящи на изискванията на Закона за хазарта,

 2. еднолични търговци

Вътрешен ход на общата процедура

X. Подава се писмено искане за издаване на разрешение за осъществяване на хазартни дейности по Закона за хазарта (по образец).

Утвърденият образец на искането е достъпен от сайта на ДКХ.

Ако искането е подписано от пълномощник, трябва да се приложи нотариално заверено изрично пълномощно, в което да е посочено конкретното действие, което пълномощникът има право да извърши.

Срокът, за който се иска разрешение, зависи от размера на направените инвестиции и

средства за организиране на хазартните дейности.

Ако инвестициите и средствата са в размерите, определени в чл. 5, ал. 1 от ЗХ, максималният срок на разрешението е 5 години.

Ако инвестициите и средствата са в размерите, определени в чл. 26, ал, 4 от ЗХ, максималният срок на разрешението е 10 години.

Инвестициите следва да са свързани с придобиването и/или придобиването чрез финансов лизинг на следните активи:

а) игрално оборудване;

б) джакпот системи (хардуер и софтуер);

в) комуникационно оборудване;

г) оборудване и системи (хардуер и софтуер) за организиране на дейности по ЗХ;

д) помещения за организиране на дейности по ЗХ;

е) инвестиции за придобиване на активи по договори за финансов лизинг, за преустройство и оборудване на помещения, в които се организират дейности по ЗХ, както и за техническа инфраструктура.

Инвестициите могат да бъдат направени на територията на Република България или на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, или на територията на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.

"Средства за организиране на играта" са парични средства - краткосрочни финансови активи под формата на парични наличности (налични в брой пари и безсрочни депозити) и/или парични еквиваленти (краткосрочни, високоликвидни вложения, които са леснообратими в съответни парични суми и които съдържат незначителен риск от промяна в стойността им).

 1. Към искането се прилага попълнено Приложение в зависимост от вида хазартни дейности, за които се иска разрешение (по образец).

Утвърдените образци на приложенията са достъпни на сайта на ДКХ.

 1. Към искането се прилагат документите, посочени в Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, които доказват съответните обстоятелства, като следва да се спазват и изискванията на Закона за хазарта.

Ако някои документи са приложени към друго искане до ДКХ и срокът им на действие не е изтекъл, искателят може да посочи регистрационния номер на това искане и да не прилага тези документи.

 1. Проверка и проучване на искането за издаване на разрешение за организиране на хазартни дейности

В хода на проверките и проучванията по подадено искане се събират данни относно произхода на средствата за дейността на искателя, неговите инвестиции, търговски партньори, финансови отношения, вещни права и други данни.

Когато приложените към искането документи са непълни, не отговарят на задължителните изисквания или е необходима допълнителна информация, в 14-дневен срок от получаване на искането Комисията уведомява искателя, определя му 30-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителна информация. В случай на особена фактическа и правна сложност с мотивирано решение на Комисията всеки от сроковете може да бъде продължен с не повече от 30 дни.

В уведомлението се посочва кои документи са непълни или не отговарят на задължителните изисквания на закона и в какво конкретно се изразява установеното несъответствие.

 1. Срок за произнасяне

Проверката и проучването по искане за издаване на първоначален лиценз се приключват в 60- дневен срок от получаване на писменото искане. В случай на особена фактическа и правна сложност с мотивирано решение на Комисията срокът може да бъде продължен с не повече от 30 дни.

Този срок спира да тече от датата на уведомителното писмо до изтичането на дадения срок за отстраняване на недостатъците и за представяне на допълнителна информация.

 1. Решение на ДКХ

След приключване на проверката и проучването се изготвя мотивирано предложение за издаване на исканото разрешение или за отказ за издаването му

Комисията приема решение въз основа на приетите за установени обстоятелства по искането и на закона.

Решението е писмено и се обявява най-късно в 7-дневен срок след заседанието на Комисията чрез вписване в съответния регистър. Решението се съобщава на искателя.

 1. Обжалване на решенията на ДКХ

Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност пред Административния съд - град София, в 14-дневен срок от съобщаването и