Издаване на лиценз за организиране на хазартни игри

Нормативно основание:

 • Закон за хазарта (ЗХ);
 • Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта;
 • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта

 

Легални дефиниции:

 • “Хазарт” е всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът.

Компетентен орган: Държавна комисия по хазарта (ДКХ)

 

Какво не подлежи на лицензиране по този ред?

Не се смятат за хазартни игрите с развлекателен или спортен характер, при които се изисква проява на сръчност, знания и умения от участниците и които не се основават преимуществено на случайност. В случаите, когато за участие в тези игри се заплаща такса за формиране на награден фонд, същият се разпределя изцяло между участниците. Развлекателни автомати са технически устройства, служещи за отдих и развлечение, демонстрация на сръчност и умения, и такива с познавателна цел. Развлекателните автомати могат да дават награда във вид на допълнителна игра, както и предметна печалба с незначителна стойност

 

Кой е длъжен да поиска лицензиране

 

Организаторът на хазартни игри, които са предвидени в Закона за хазарта:

 • лотарийни игри (традиционна лотария; моментна лотария; томбола; числова лотарийна игра - тото, лото, бинго, кено);
 • игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета,
 • игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти,
 • игри с игрални автомати;
 • игри в игрално казино.Искатели могат да бъдат:
 • Всички видове хазартни игри, с изключение на томболата и моментната лотарийна игра, може да се организират и онлайн – пряко чрез интернет или чрез други електронни съобщителни средства: мобилни и стационарни апарати, радио, телевизия, сателити и други средства.
 1. Държавата - само за подпомагане на спорта, културата, здравеопазването, образованието и социалното дело;
 2. Еднолични търговци - само хазартни игри с игрални автомати;
 3. Търговски дружества, регистрирани в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, отговарящи на изискванията на ЗХ; за организиране на хазартни игри в игрално казино лиценз може да бъде издаден само на дружество с ограничена отговорност или на акционерно дружество с поименни акции;
 4. Юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел - в случаите, предвидени в ЗХ (само еднократни моментни лотарийни игри и томболи с благотворителна цел);
 5. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария чрез клон, определен за осъществяване на общественополезна дейност - в случаите, предвидени в ЗХ, с изключение на политическите партии (само еднократни моментни лотарийни игри и томболи с благотворителна цел).

 

2. Вътрешен ход на общата процедура

 1. Подава се писмено искане за издаване на разрешение за организиране на хазартни игри по Закона за хазарта (по образец). Утвърденият образец на искането е достъпен от сайта на ДКХ.

Ако искането е подписано от пълномощник» трябва да се приложи нотариално заверено изрично пълномощно, в което да е посочено конкретното действие, което пълномощникът има право да извърши.

Срокът, за който се иска разрешение, зависи от размера на направените инвестиции и средства за организиране на конкретния вид игра.

Ако инвестициите и средствата са в размерите, определени в чл. 5, ал. 1 от ЗХ, максималният срок на разрешението е 5 години.

Ако инвестициите и средствата са в размерите, определени в чл. 26, ал. 4 от ЗХ, максималният срок на разрешението е 10 години.

Инвестициите следва да са свързани с придобиването и/или придобиването чрез финансов лизинг на следните активи:

а) игрално оборудване;

б) джакпот системи (хардуер и софтуер);

в) комуникационно оборудване;

г) оборудване и системи (хардуер и софтуер) за организиране на дейности по ЗХ;

д) помещения за организиране на дейности по ЗХ;

е) инвестиции за придобиване на активи по договори за финансов лизинг, за преустройство и оборудване на помещения, в които се организират дейности по ЗХ, както и за техническа инфраструктура.

 

Инвестициите трябва да бъдат направени на територията на Република България или на територията на друга държава * членка на Европейския съюз, или на територията на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.

 

"Средства за организиране на играта" са парични средства - краткосрочни финансови активи под формата на парични наличности (налични в брой пари и безсрочни депозити) и/или парични еквиваленти (краткосрочни, високоликвидни вложения, които са леснообратими в съответни парични суми и които съдържат незначителен риск от промяна в стойността им).

 1. Към искането се прилага попълнено Приложение в зависимост от вида хазартни игри, за които се иска разрешение (по образец).
 2. Утвърдените образци на приложенията са достъпни на сайта на ДКХ.
 3. Към искането се прилагат документите, посочени в Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, които доказват съответните обстоятелства, като следва да се спазват и изискванията на Закона за хазарта.