Издаване на решение за потвърждаване извършването на инвестиции във връзка с издаден първоначален лиценз по Закона за хазарта

Нормативно основание:

 • Закон за хазарта (ЗХ);

 • Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта;

 • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта.

Компетентен орган: Държавна комисия по хазарта (ДКХ)

 1. Обща характеристика

За издаване на лиценз за организиране иа хазартни игри и дейности по Закона за хазарта, искателят са задължени да извършат инвестиции в определен минимален размер. Инвестициите следва да са свързани с придобиването и/или придобиването чрез финансов лизинг на следните активи:

а) игрално оборудване;

б) джакпот системи (хардуер и софтуер);

в) комуникационно оборудване;

г) оборудване и системи (хардуер и софтуер) за организиране на дейности по ЗХ;

д) помещения за организиране на дейности по ЗХ;

е) инвестиции за придобиване на активи по договори за финансов лизинг, за преустройство и оборудване на помещения, в които се организират дейности по ЗХ, както и за техническа инфраструктура.

Инвестициите могат да бъдат направени на територията на Република България или на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, или на територията на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.

 1. Минимален размер на инвестициите

Ако инвестициите и средствата са в размерите, определени в чл. 5, ал. 1 от ЗХ, максималният срок на лиценза е 5 години.

За получаване на лиценз със срок на действие 10 години, инвестициите следва да бъдат предварително доказани в размерите определени в чл. 26, ал. 4.

Вид хазартна игра/дейност

Минимален размер на инвестициите по чл. 5, ал. 1 от ЗХ (максимален срок на лиценза - 5 години)

Минимален размер на инвестициите по чл. 26, ал. 4 от ЗХ (максимален срок на лиценза - 10 години)

традиционна лотария и числови лотарийни игри тото и лото

1 000 000 лв.

10 000 000 лв.;

залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти

1 000 000 лв

10 000 000 лв.;

томболи, моментна лотария и хазартни игри с игрални автомати

100 000 лв.

400 000 лв.;

числови лотарийни игри бинго и кено,

100 000 лв.

1 000 000 лв.;

хазартни игри в играл но казино

600 000 лв.,

2 000 000 лв.;

за хазартни игри онлайн

600 000 лв

2 000 000 лв.;

хазартни игри  чрез съобщителни средства

300 000 лв.

2 000 000 лв.;

за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване

600 000 лв.

1 200 000 лв.

Документите, доказващи извършването на инвестициите, се представят в срок до 6 месеца след датата на решението на Държавната комисия по хазарта за издаване на първоначален лиценз за дейност.

Конкретният срок за представяне на доказателствата се посочва в разпоредителната част на решението, с което се издава първоначален лиценз,

 1. За издаване на решение за потвърждаване извършването на инвестициите при първоначален лиценз се подава искане по образец.

Ако искането е подписано от пълномощник, трябва да се приложи нотариално заверено изрично пълномощно, в което да е посочено конкретното действие, което пълномощникът има право да извърши.

Към искането се прилагат следните документи:

 1. документи, доказващи придобиването и/или придобиването чрез финансов лизинг на материални и/или нематериални активи, представляващи инвестиции по смисъла на ЗХ, свързани с организирането на хазартната игра или дейност по издадения лиценз:

Такива документи могат да бъдат:

 • нотариални актове за придобиване право на собственост,

 • договори,

 • фактури за извършени плащания,

 • финансови отчети,

 • счетоводни сметки,

 • други

 1. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите по чл. 1, ал. 3 от Тарифата за таксите, които се събират по ЗХ.

 2. Ако някои документи са приложени към друго искане до ДКХ и срокът им на действие не е изтекъл, искателят може да посочи регистрационния номер на това искане и да не прилага тези документи

 1. Проверка и проучване на искането за издаване на решение за потвърждаване извършването на инвестициите при първоначален лиценз.

В хода на проверките и проучванията по подадено искане се събират данни относно извършването на инвестициите в определения размер.

Когато приложените към искането документи са непълни, не отговарят на задължителните изисквания или е необходима допълнителна информация, в 14-дневен срок от получаване на искането Комисията уведомява искателя, определя му 30-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителна информация. В случай на особена фактическа и правна сложност с мотивирано решение на Комисията всеки от сроковете може да бъде продължен с не повече от 30 дни.

В уведомлението се посочва кои документи са непълни или не отговарят на задължителните изисквания на закона и в какво конкретно се изразява установеното несъответствие.

3. Срок за произнасяне

Проверката и проучването по искане за издаване на решение за потвърждаване извършването на инвестициите при първоначален лиценз се приключват в 30-дневен срок от получаване на писменото искане. В случай на особена фактическа и правна сложност с мотивирано решение на Комисията срокът може да бъде продължен с не повече от 30 дни.

Този срок спира да тече от датата на уведомителното писмо до изтичането на дадения срок за отстраняване на недостатъците и за представяне на допълнителна информация.

 1. Решение на ДКХ

След приключване на проверката и проучването се изготвя мотивирано предложение за издаване на исканото решение или за отказ за издаването му.

Комисията приема решение въз основа на приетите за установени обстоятелства по искането и на закона.

Решението е писмено и се обявява най-късно в 7-дневен срок след заседанието на Комисията чрез вписване в съответния регистър. Решението се съобщава на искателя.

 1. Обжалване на решенията на ДКХ

Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност пред Административния съд - град София, в 14-дневен срок от съобщаването им.