Указания за ползване

Този портал за електронни административни услуги се поддържа от Държавна комисия по хазарта. При използване на тази страница, моля да имате предвид следното:

За да ползвате електронните услуги на ДКХ, е необходимо да притежавате валиден квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и да се подали Заявление за ползване на електронни услуги с КЕП. Електронният подпис трябва да е издаден от регистриран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги: http://www.crc.bg/section.php?id=182

Съдържание, разположено на интернет страницата

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница, са съобразени с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди, вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

Необходими настройки

Подаването на електронно заявление се извършва на портала на ДКХ чрез стандартен уеб браузър – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др. За да подпишете заявлението с Вашия електронен подпис е необходимо в настройките на браузъра да бъде разрешено използването на Java. Подробни инструкции за разрешаване използването на Java може да намерите на следния адрес: http://java.com/en/download/help/enable_browser.xml

Отговорност за чуждо съдържание

Държавна комисия по хазарта не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към което могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. В случай, че установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.

Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставлява обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Държавна комисия по хазарта.

Лични данни

Лични данни се събират, чрез тази интернет страница и обработват от Държавна комисия по хазарта единствено за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни. Предоставянето на лични данни за други цели се извършва доброволно и само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.