Знаме  Знаме  Знаме 

Портал за електронни административни услуги

Настоящият портал е реализиран съгласно договор № А11-31-15/01.02.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и в изпълнение на обществена поръчка с предмет „Извършване на аналитични дейности по нормативната база, административните процеси и предлаганите административни услуги на Държавната комисия по хазарта. Разработка на дългосрочна стратегия за развитие, вътрешни правила за унифициране на административните процеси и администрираща информационна система, обслужваща издаването на разрешения за организиране на хазартни игри и разрешения за производство, внос, разпространение и сервиз на игрални съоръжения. Обучение на служителите на ДКХ по ЗЕУ“.
Порталът за електронни административни услуги е надграден в изпълнение на обществена поръчка с предмет „Извършване на аналитични дейности по административните процеси и предлаганите административни услуги от Държавната комисия по хазарта и разработка на вътрешни правила за унифициране на административните процеси. Надграждане на информационно-административната инфраструктура с нови оптимизационно-функционални модули и интегрирането им в общата информационна среда и усъвършенстване на интегрираната информационна система на ДКХ с нови функционалности и модули за контрол на дейността и приходите” в рамките на договор № А13-31-6/02.06.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
www.opac.government.bg

Електронни административни услуги

 1. Издаване на решение за потвърждаване извършването на инвестиции във връзка с издаден първоначален лиценз по Закона за хазарта
 2. Издаване на дубликат на удостоверение за издаден лиценз
 3. Издаване на удостоверение, препис-извлечение от протокол и решение на Държавната комисия по хазарта и копие от друг документ
 4. Приемане на месечна декларация от организаторите на хазартни игри
 5. Издаване на лиценз за хазартни игри организирани онлайн
 6. Издаване на решение за даване на разрешение за извършване на промени в издадени лицензи или на техния титуляр
Ръководство на потребителя за работа с разработените нови модули, функционалности и електронни административни услуги

Други административни услуги

 1. Издаване на лиценз за организиране на хазартни игри
 2. Издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване и за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване
 3. Утвърждаване на представените от организаторите на хазартни игри правила и на промените в тях
 4. Утвърждаване на задължителни образци за билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри
 5. Издаване на решение за продължаване срока на издаден лиценз по Закона за хазарта
 6. Издаване на решение за предсрочно прекратяване на издаден лиценз по Закона за хазарта
 7. Издаване на удостоверения за издаден лиценз
 8. Издаване на решение за включване на лаборатория в утвърден от ДКХ списък
 9. Издаване на решение за утвърждаване на типове и модификации на игрално оборудване
 10. Приемане на заявление за преустановяване на дейността по издаден лиценз за определен срок
 11. Приемане на заявление за възобновяване на дейността по издаден лиценз
 12. Утвърждаване на правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии, направените залози и формирането на печалбите и одобряване на системите за автоматизирано подаване на информация към сървър на НАП